2 years ago

làm bằng đại học toàn quốc

làm bằng đại học giá 3 triệu làng nhàng các môn (Grade Point Average). Ông cho rằng Mỹ nên tăng cường quan hệ đa phương không chỉ về quân sự mà còn trên lĩnh vực kinh tế với các nước trong khu v read more...